Избрани Продукти 0 x

(+359) 888 842 148 Безплатна доставка при поръчка над 150 лв.
8140011

Зимна течност за чистачки БЕЗ МЕТАНОЛ Магус, концентрат -35°С, 1л

Изчерпан
Извести ме

Начин на употреба

ПРЕПАРАТЪТ НЕ СЪДЪРЖА МЕТАНОЛ!
Препаратът се изсипва в резервоарчето на течността за почистване на предното стъкло на ав­томобила. Според предпочитаната степен на защита против замръзване се добавя необходимото количество вода в съот­ветствие с данните от таблицата по-долу. Препа­ратът е концентрирано почистващо сред­ство и спомага за отстраняването на по­лепнали по стъклата гал, пясък и други. Предпазва дюзите на чистачките от зам­ръзване при необичайно ниски темпера­тури на въздуха и гарантира тяхната функционалност.

Внимание! Рискови фрази (R-фрази)
H225 – Силно запалими течности и пари.

Съвети за безопасност (S-фрази):
P101 – При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.
P233 – Съдът да се съхранява плътно затворен.
P210 – Да се пази от топлина, искри, открит пламък, нагорещени повърхности. Пушенето забранено.
P301+P310 – При поглъщане: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Не съдържа метанол.

Състав:
Етикетиране съгласно Регламент CLP1272/2008. Съдържа: >30% етанол, <5% нейоногенни ПАВ, Cl 42090, парфюм.

Само регистрирани клиенти могат да оставят отзиви.

Все още няма отзиви за този продукт.

Пазарувай по марки